• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACUR

Adreça:
C/ de les Sitges 4-6
25300   Tàrrega   (Urgell) 
Tel. 973 31 24 11


Adreça electrònica:

acurgell.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acur

Horari :

Matins: dilluns a divendres de 9 a 14 h

Tardes: dilluns a dijous de 15.30 a 18 h

            divendres de 15.30 a 17 h

 

 

Consulta la relació de dissabtes del 2019 en que l'ACUR ofereix servei de consulta 

 

Hipermapa

Guia de carrers

Contingut

Abast cronològic: 
segles XI-XXI

 

Difusió 

- Organització de conferències, xerrades i exposicions. 

- Organització de tallers i cursos.  - Visites comentades per a escoles, instituts, altres col·lectius i per als ciutadans en general. (Cal concertar visita prèviament) 

 - Edició, conjuntament amb el Museu Comarcal de l'Urgell, de la publicació "URTX". Revista Cultural de l'Urgell, de periodicitat anual.  

- Edició de la col·lecció Ardèvol  

 

Serveis de què disposa


- Consulta de documents. 

- Biblioteca i hemeroteca auxiliar, amb abundant bibliografia comarcal i obres generals de referència, que té 5.8133 volums (31 de desembre de 2015). També es disposa d'un fons antic d'un centenar d'exemplars, dels segles XVI al XVIII. L'hemeroteca compta amb capçaleres locals i  comarcals de les terres de Ponent. 

 

Imatge

Informació relacionada

Informació

Informació general i assessorament especialitzat sobre els fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics, els instruments de descripció, les condicions d’accés als fons i els serveis de l’arxiu. També es proporciona informació de referència sobre altres centres d’arxiu i fons documentals.

Aquest servei, que es materialitza a través d'un  formulari de sol·licitud, s’ofereix tant presencialment a l’arxiu, com per correu electrònic , correu postal, telèfon +34 (973) 312 411.

 

Consulta

Consulta pública i gratuïta dels fons documentals*, bibliogràfics i hemerogràfics de l’arxiu i dels seus instruments de descripció.

Per accedir als serveis de consulta presencial, és necessari que l’usuari s’acrediti amb el DNI, passaport o carnet de conduir.

La sol·licitud de documents per a la consulta presencial a l’Arxiu es pot fer en l'horari i en les condicions establertes per l’arxiu

*Tots els documents de l’arxiu seran objecte de consulta sempre que hagin rebut el tractament arxivístic corresponent i que tinguin un instrument de descripció suficient, llevat només d’aquells que estiguin subjectes a restriccions d’accés regulades per la normativa que els sigui aplicable.

 

L'Arxiu Comarcal de l’Urgell, presta servei als titulars dels fons públics de la comarca  facilitant-los l'accés a la informació i als documents que ja tenen dipositats a l'Arxiu. D'aquesta manera, el nostre centre garanteix a les administracions públiques de l’Urgell una continuïtat en la seva gestió, malgrat no disposar físicament dels documents que ha rebut o ha produït.

Aquests usuaris institucionals poden accedir a la informació i als documents a través de tres modalitats de servei: la consulta, el préstec i la recuperacióó. 

 

  • Podeu fer la sol·licitud de documents a l'ACUR mitjançant el formulari K434_Rg-0703 
  • També podeu participar en la millora de la qualitat d'aquest servei a través del qüestionari Rg-0007

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té un triple abast: incrementa i reforça la transparència en l’activitat pública –que s’articula a través d’obligacions de publicitat activa per a totes les administracions i entitats públiques–, reconeix i garanteix l’accés a la informació –regulat com un dret d’ampli àmbit subjectiu i objectiu– i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment –la qual cosa esdevé una exigència de responsabilitat per a tots els qui duen a terme activitats de rellevància pública.

L’ACUR incorporarà el principi de transparència en tota la seva activitat administrativa i a la seva pròpia organització, per tal que la ciutadania pugui conèixer les decisions que s’adopten, els mecanismes de presa de decisions, com s’organitzen els serveis i els seus responsables de la gestió. 

L’ACUR incorporarà el principi de publicitat activa  publicant per iniciativa pròpia aquella informació i documentació que potenciï la transparència, permeti el control de la seva actuació i afavoreixi l’exercici dels drets de la ciutadania, així com la que pugui ser de major utilitat per a la societat i per a l’activitat administrativa.

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell en el disseny de les seves polítiques i en la gestió dels serveis ha de garantir que la ciutadania, tant individual com col·lectivament, pugui participar, col·laborar i implicar-se en els assumptes públics. Es promourà l’ús dels mitjans electrònics en l’exercici dels drets de participació, en especial, el dret de petició, el dret d’informació pública, la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments.