• Imprimeix

Els documents escollits

El document més antic de l'ACN és un pergamí de l’any 1057 del fons de l'Ordre dels canonges regulars premonstratencs de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, pel qual el comte Ermengol d’Urgell infeudava el castell de les Avellanes.

Aquest fons conté la documentació generada per la comunitat de canonges de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, des que fou fundada l’any 1166 fins la seva desamortització l’any 1835. Aquest document va ser generat amb anterioritat a la seva fundació, però es trobava dins l’arxiu del Monestir perquè formava part dels títols de possessió de béns que integraven les seves propietats.

La major part de documentació del fons, com és el cas d'aquest pergamí, correspon a l’administració del patrimoni del Monestir i està integrat per les escriptures notarials que garantien la possessió dels seus béns i drets, així com els documents comptables derivats de la gestió de les rendes dels seus dominis. També trobem la documentació referida al govern i a l’organització interna de la Comunitat (1655-1835), com és el cas de les resolucions capitulars, les eleccions dels abats, els estatuts de la Comunitat, etc. Aquest és un fons poc estudiat perquè fou descobert l'any 2003 amagat en un fals sostre de l’església parroquial de Vilanova de la Sal i, per aquest motiu, és una documentació que podria obrir noves vies d'estudi tant referents al monacat a Catalunya com al comtat d'Urgell.

Dades tècniques
Títol: Donació feta per Ermengol III d'Urgell i la seva esposa Clemència, a favor de Miró Isarn i Hug Arnau, del castell i lloc de les Avellanes
Data: 6 de juliol de 1057
Suport material: pergamí
Mides: 325 x 174 mm

Donació feta per Ermengol III d'Urgell i la seva esposa Clemència, a favor de Miró Isarn i Hug Arnau, del castell i lloc de les Avellanes

Donació feta pel comte Ermengol III d'Urgell l'any 1057

Els documents més consultats de l'ACN són les fotografies antigues. L'ACN conserva un fons d'imatges de més de 40.000 fotografies. I entre tots els fons cal destacar el de Daniel Torruella Valls, que és l'autor d'aquesta imatge.

Daniel Torruella va néixer a Balaguer l'any 1905. Tot i que era forner de professió, de molt jove va tenir moltes inquietuds que el van fer participar activament en la vida associativa i política de ciutat.

El seu vincle amb la Secció Fotogràfica del Centre Excursionista de Balaguer, de la qual en va ser president, expliquen que l’autor tingués especial sensibilitat per plasmar per mitjà de la imatge aspectes diversos del patrimoni històric, cultural i natural que l'envoltava.


Gràcies a aquest llegat, l'ACN disposa d'un fons de 1.400 fotografies amb imatges de Balaguer i de la comarca de la Noguera preses entre els anys 1921 i 1938.

La major part dels documents són negatius en suport de vidre i també d'acetat. Així mateix, hi ha imatges estereoscòpiques en vidre i, de manera excepcional, també s'hi conserven uns pocs exemplars d'autochroms. Tot el fons es pot consultar per mitjà de còpia digital.


Dades tècniques

Títol: Parada de sàrries a la Plaça Mercadal de Balaguer
Data: [1930-1937]
Suport material: Estereoscòpia sobre vidre
Mides: 6 x 13 cm.

Parada de sàrries a la Plaça Mercadal de Balaguer [1935]

Parada de sàrries

Un dels documents cabdals per conèixer el passat medieval de Balaguer és l'anomenat "Llibre de Costums, privilegis i ordinacions de Balaguer", també dit "Llibre de Juraments".

Aquest còdex conté els privilegis que els comtes d’Urgell i reis van atorgar a Balaguer al segle XIII, així com els costums i ordinacions que regien la vida del municipi fins el 1435.

Es tracta, per tant, d'un compendi de tota la informació que paers, consellers i oficials necessitaven per l'administració i el govern de la ciutat de Balaguer.

Menció especial mereix la miniatura policromada que apareix al començament del llibre. Representa l’escena sagrada del Calvari i va acompanyada d'uns textos evangèlics. Aquesta imatge està molt desgastada perquè sobre ella els nous governants hi posaven la mà per jurar el càrrec municipal que se'ls hi havia assignat.

Dades tècniques
Títol:
 Llibre I de Privilegis de Balaguer [Llibre de costums, privilegis i ordinacions o Llibre dels juraments de Balaguer]
Data: Segle XIV
Suport material: Llibre amb cobertes de fusta folrades amb pell i fulls de pergamí
Mides: 31x22 cm

Llibre I de Privilegis de Balaguer, segle XIV

Llibre I de Privilegis de Balaguer, segle XIV

Informació relacionada

El document més rar que es conserva a l'ACN és un rotlle de Torà, datada del segle XIV.

La Torà és el text sagrat de la llei del judaisme que es troba en les sinagogues guardat dins el hekkal, armari situat en el mur oriental del temple.

És un llibre en forma de rotlle. El text està escrit en hebreu i es presenta en columnes horitzotals al llarg dels 14 metres que medeix el document.

Originàriament la Torà de l'ACN anava recollida sobre de dues guies verticals i protegida per un mantell, el mappah, que avui dia no es conserven.

Aquest document es va trobar a Balaguer, ara bé, la seva provinença no és europea ja que està escrita sobre pell de gasela.

 

Dades tècniques
Títol:
Rotlle de Torà
Data: [Segle XIV]
Suport material: pell
Mides: 40x140 cm

Rotlle de Torà. Segle XIV

Rotlle de Torà. Segle XIV

Informació relacionada

Un dels documents més singulars de l'ACN és aquest segell del comte Ermengol X d'Urgell. La seva importància es deu a que gairebé no es conserven exemplars del comtat d'Urgell.

Els segells són petites peces de cera o plom que pengen amb cordes dels documents, generalment en pergamí, i que servien per garantir l’autenticitat dels documents que acompanyaven.

A més a més, aquests segells són font d'informació per a l'estudi de la iconografia i l'heràldica medievals ja que contenen la imatge d’armes del sobirà, senyor o cavaller que atorgava el document.

Dades tècniques
Títol: Segell del comte Ermengol X d'Urgell
Data: 1289
Suport material: cera natural
Mides: 5 cm

Segell del comte Ermengol X d'Urgell

Segell del comte Ermengol X d'Urgell