• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acrònim: ACM

Adreça:
Carrer d'en Palau, 32 -Can Palauet-
08301   Mataró   (Maresme)
Tel. 93 758 24 59

Adreça electrònica:
acmaresme.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acm

Horari hivern
Matí: dilluns a divendres, 9-14 h.

Tarda: dilluns a divendres, 15,30-18 h.

Horari estiu
1 de juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XI-XXI
  • Metres lineals:
    3510,83 (2017)

 

Difusió
- Organització periòdica en la seu de l’ACM, i també a equipaments culturals de la comarca de conferències, cursos, jornades i tallers arxivístics.
- Col·laboració amb institucions públiques per exposicions amb fons documentals dipositats a l’ACM.
- Col·laboració en projectes amb els centres d’estudis i entitats de recerca local del Maresme, destacant la coorganització de la Jornada de la trobada anual.
- Activitats didàctiques adreçades a alumnes d'ensenyament primari, secundari i d’universitat; així com altres col·lectius interessats.
- Publicació de monografies locals i ponències o comunicacions, en coedició amb institucions i entitats del Maresme.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Sala de consulta amb 22 punts de lectura, equipats per a ús d’ordinador personal.
- Sala d’activitats docents i de reunions amb capacitat per a 75 persones.
- Servei de referència sobre els fons de l’ACM, i sobre fons del Maresme conservats en altres arxius públics. La informació es dona en forma presencial, per correu convencional, correu electrònic i telèfon.
- Servei de préstec i consulta documental a les administracions titulars dels fons custodiats a l’ACM.
- Servei d’assessorament sobre Gestió Documental i conservació documental a totes les administracions ubicades a la comarca.
- Servei d’assessorament arxivístic i de conservació als titulars de fons privats (personals, empreses, patrimonials, etc.).
- Expedició de compulses de documentació històrica custodiada a l’ACM.
- Hemeroteca local bàsicament de Mataró i Maresme i biblioteca de suport d’obres generals de referència i monografies locals, pels usuaris de la sala de consulta de l’ACM
- Servei de reprografia en suport digital i suport paper (DIN-A4).

Data d'actualització:  08.09.2016