• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBEB

Adreça:
C/ de Sant Domènec 21-23
43500   Tortosa   (Baix Ebre)
Tel. 977 44 15 25

Adreça electrònica:
acbaixebre.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbeb

Horari hivern
1 d'octubre al 31 de maig: dilluns a dijous de 8 a 17 h (ininterromput)
Divendres de 8-15h.

Horari estiu
1 de juny al 30 de setembre: dilluns a divendres, 8-15 h

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XX

 Difusió

  • Organització periòdica de conferències, cursos, seminaris i exposicions.
  • Visites i tallers didàctics adreçats als centres d'ensenyament o a d'altres grups que ho sol·licitin.
  • Edició de la revista "Recerca" i de la col·lecció "Finestres al passat". 

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat. 

Serveis de què disposa

  • Consulta de documents.
  • Hemeroteca d'àmbit local i comarcal.
  • Reproducció digital. 

Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té un triple abast: incrementa i reforça la transparència en l’activitat pública –que s’articula a través d’obligacions de publicitat activa per a totes les administracions i entitats públiques–, reconeix i garanteix l’accés a la informació –regulat com un dret d’ampli àmbit subjectiu i objectiu– i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment –la qual cosa esdevé una exigència de responsabilitat per a tots els qui duen a terme activitats de rellevància pública.

L’ACBEB incorporarà el principi de transparència en tota la seva activitat administrativa i a la seva pròpia organització, per tal que la ciutadania pugui conèixer les decisions que s’adopten, els mecanismes de presa de decisions, com s’organitzen els serveis i els seus responsables de la gestió. 

L’ACBEB incorporarà el principi de publicitat activa  publicant per iniciativa pròpia aquella informació i documentació que potenciï la transparència, permeti el control de la seva actuació i afavoreixi l’exercici dels drets de la ciutadania, així com la que pugui ser de major utilitat per a la societat i per a l’activitat administrativa.

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre en el disseny de les seves polítiques i en la gestió dels serveis ha de garantir que la ciutadania, tant individual com col·lectivament, pugui participar, col·laborar i implicar-se en els assumptes públics. Es promourà l’ús dels mitjans electrònics en l’exercici dels drets de participació, en especial, el dret de petició, el dret d’informació pública, la iniciativa ciutadana, les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments.

Data d'actualització:  08.09.2016