• Imprimeix

La Colla Vella dels Xiquets de Valls cedeix el seu fons documental a la Generalitat de Catalunya

El divendres 3 de març se signà la cessió en comodat del fons, un testimoni documental de primer ordre de l’activitat castellera, declarada Patrimoni Mundial Immaterial per la UNESCO

06/03/2017 16:03
Benvinguda i signatura en el Llibre d'Honor del Conseller de Cultura. Sala de Juntes de la Colla Vella. Autor: Colla Vella

Benvinguda i signatura en el Llibre d'Honor del Conseller de Cultura. Sala de Juntes de la Colla Vella. Autor: Colla Vella

Signatura del contracte de comodat. Autor: Xavier Rodrigo Torres

Signatura del contracte de comodat. Autor: Xavier Rodrigo Torres

Actuació de la Colla Vella a Vilanova i la Geltrú. 1930. Autor: Colla Vella

Actuació de la Colla Vella a Vilanova i la Geltrú. 1930. Autor: Colla Vella

Pilar al Cavall Bernat. 1991. Autor: Colla Vella

Pilar al Cavall Bernat. 1991. Autor: Colla Vella

El conseller de Cultura, Santi Vila, presidí divendres passat a la tarda l’acte de cessió en comodat del fons documental de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. A l’acte de cessió del fons també hi participaren el president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Joan Ibarra; el president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Joan M. Sanahuja, i l’alcalde de Valls, Albert Batet.

L’acte començà amb una visita al local de la Colla Vella i la signatura en el llibre d’honor del conseller de Cultura. Un cop a la sala d’actes de l’entitat, s’explicà al públic present la gènesi del fons i les actuacions que es duran terme durant el 2017, es produí l’acte de signatura i les autoritats feren els respectius parlaments. Es destacà la importància sentimental i patrimonial del fons, que és la memòria de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i per part del Departament de Cultura s’agraí la confiança que implica la cessió i es prengué el compromís de fer aquesta història accessible a tothom, sense intermediaris, sense horaris... aprofitant les infinites possibilitats que ofereixen internet i les noves tecnologies.

ANTECEDENTS

 La Colla Vella dels Xiquets de Valls prengué l’acord de dipositar el seu fons a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC) en la reunió de la Junta de Govern de 23 de setembre de 2015, conscient de l’interès públic col·lectiu que té. Aquesta declaració d’intencions es va haver d’anar perfilant pel que fa al tipus de documentació que es volia ingressar, els anys extrems i les condicions d’accés per part de tercers (ciutadans aliens a la Colla). Es va arribar a un consens a finals d’any i el trasllat del gruix de la documentació es féu el febrer de 2016 i es completà amb l’ingrés de documentació conservada per antics membres de la Colla (març-juliol de 2016). Així doncs, l’ACAC ha rebut documentació original des de l’any 1867 fins a l’any 2010, si bé la documentació no comença a ser seriada fins a la segona meitat del s. XX. Es preveuen també noves transferències anuals, un cop l’actual documentació de gestió passi a ser semiactiva.

BREU DESCRIPCIÓ DEL FONS

Sembla ser que el naixement de la Colla Vella dels Xiquets de Valls tingué lloc durant les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de 1801, quan la Colla dels pagesos va plantar en plena processó el pilar de cinc i el pilar de tres caminant. El 1819 ja és segur que es fan castells de vuit i es documenta la rivalitat, que encara es manté, amb la Colla dels menestrals (els antecessors de l'actual Colla Joves).

Els castellers de Valls han tingut l'hegemonia del panorama casteller durant molts anys, esdevenint un símbol de la cultura vallenca, i per extensió catalana, i donant peu a composicions literàries, com ara el poema "L'enxaneta" d'Àngel Guimerà, o musicals, com "Los Xiquets de Valls" d'Anselm Clavé. Ara que els castells han esdevingut Patrimoni Immaterial de la Humanitat, el seu és un patrimoni documental que cal conservar i difondre.

De fet, la no existència d’una seu primer i els canvis de local després, fins arribar a l’actual el 1988, han afavorit la dispersió del fons. No obstant, la Colla Vella ha tingut una especial sensibilitat envers la projecció pública del fet casteller i s’ha cuidat de recollir sistemàticament les seves actuacions. Es conserven 147 dossiers amb fotografies i retalls de premsa des de 1856 a 2010, quan es passa a un entorn digital. És, doncs, la documentació no textual la que està més representada; estem parlant d’aproximadament 25.524 imatges digitals, 24.000 negatius de 35 mm, 9.965 positius, 300 diapositives, 121 vídeos VHS, 53 cassets, 9 disquets, 7 cintes UMATIC, 3 DVCAM, 2 súper 8, 1 Betamax i 1 Digital S. A nivell de documentació textual aquest interès es reflecteix en la conservació dels tríptics d’actuacions, editats d’ençà 1965, i d’altres documents descrits molt somerament que poden donar alguna sorpresa a mesura que s’avanci en el seu inventari al detall.

PACTES

La Colla Vella dels Xiquets de Valls cedeix en comodat a la Generalitat de Catalunya el seu fons documental (per tal que sigui destinat a l'ACAC per temps indefinit). L’ACAC pren el compromís d’identificar i descriure progressivament els documents d’aquest fons i de lliurar a la Colla Vella dels Xiquets de Valls una còpia de l’inventari. Per facilitar tant el treball de descripció, conservació i consulta, com per difondre la documentació amb finalitats culturals (exposicions, catàlegs, etc.) i en un entorn web, la Colla Vella autoritza procedir, si escau, a la reproducció digital d’una part o de la totalitat dels documents cedits, inclòs el material fotogràfic i audiovisual del qual n’ostenti els drets

La documentació no textual es considera de lliure accés, segons la legislació vigent. No obstant, l’ús del material fotogràfic i audiovisual per part de tercers amb finalitats comercials, de recerca i/o divulgació cultural, exigirà l’autorització prèvia de la Colla Vella o de qui sigui titular dels drets d’explotació, que decidirà el pagament de la tarifa que consideri oportuna en concepte de drets d’explotació.

En el cas de la documentació textual, es considera de lliure accés aquella que tingui més de 40 anys d’antiguitat (quan els documents de persones jurídiques privades esdevenen patrimoni documental). Per accedir a la documentació més recent caldrà l’autorització per escrit del titular, que es vehicularà a través de l’ACAC. En qualsevol cas, tot i comptar amb l’autorització susdita els documents que continguin dades personals que afectin la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones no seran accessibles fins que no hagi transcorregut un termini de 25 anys de la mort de la persona afectada o de 50 anys des de la data de creació dels documents, si la primera no es coneix, a no ser que hi hagi el consentiment exprés de la persona afectada.

 ACTUACIONS ARXIVÍSTIQUES DUTES A TERME

 • S’ha traslladat el fons documental del local de la Colla Vella a l’ACAC; s’ha ingressat documentació de 3 membres de la Colla, els srs. Francesc Piñas, Guillem Bartolí i Pep Roig, i s’ha quantificat el total, amb un volum aproximat de  24 metres lineals (que inclouen més de 58.000 imatges i 197 documents audiovisuals).
 • S’està inventariant la documentació textual, tot creant expedients, donat que només existien grans sèries, com correspondència o factures. Això ha comportat que de 20 unitats inicials s’hagin descrit 1.150 unitats documentals compostes (dels anys 1951 a 2005). En aquest moments s’han descrit 2,1 metres lineals.
 • Paral·lelament, s’ha començat a reinstal·lar els negatius de 35 mm en fundes de polièster i caixes de pH neutre, tot numerant-los i recuperant la informació que duen anotada en una base de dades. Fins al moment s’han descrit 312 reportatges, equivalents a 5.645 imatges, dels anys 1981/1994. En aquests moments s’han descrit 0,2 metres lineals.
 • S’ha digitalitzat la revista La Veu de la Colla Vella, 4.685 pàgines dels anys 1981 a 2015, tot aplicant-hi un OCR.
 • S’ha contractat la digitalització de 24.000 negatius de 35 mm dels anys 1981 a 2011.

 

FUTURES ACTUACIONS

 • Contrastar la digitalització dels negatius de 35mm amb les fotografies enganxades als dossiers anuals elaborats per la Colla Vella i digitalitzar tant les fotografies que no hi tinguin correspondència com les fotografies originals anteriors a 1981.
 • Completar l’inventari-catàleg, associar descriptors en el cas de la documentació no textual (fotografies bàsicament) i elaborar la corresponent fitxa Nodac a nivell de fons.
 • Dissenyar, un cop descrit i analitzat tot el fons documental, un quadre de classificació tipus, que pugui servir de model per a totes les colles castelleres.
 • Identificar les unitats documentals d’accés reservat, segons la legislació vigent i les condicions estipulades per la Colla Vella, alhora que dissenyar un circuit per vehicular i resoldre les peticions d’accés per part dels usuaris (en aquells casos on l’ACAC faci d’intermediari amb la Colla Vella).
 • Difondre la revista La Veu de la Colla Vella a través del portal “XACpremsa”.
 • Difondre la descripció de les unitats textuals i no textuals del fons Colla Vella dels Xiquets de Valls a través del portal “Arxius en Línia”, tot associant-hi les fotografies, bé digitalitzades o bé directament digitals.
 • Vincular les descripcions penjades a “Arxius en Línia” amb la Bartopèdia on, des de l’any 1979 es relacionen els noms dels castellers/eres i la posició que ocupen en els castells superiors a un 2 de 7.
 • Completar les llacunes del fons Colla Vella dels Xiquets de Valls mitjançant una campanya per captar la documentació que puguin conservar particularment membres de la Colla Vella.
 • Col·laborar amb la Càtedra de recerca històrica i documentació del Fet Casteller de la Universitat Rovira i Virgili (URV), on participen la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquesta col·laboració s’estructurarà bàsicament al voltant de 3 eixos:
  • En un dels objectius del projecte, com és promocionar l’estudi, inventari i difusió dels arxius de les colles castelleres i dels arxius particulars relacionats amb el món casteller. Això es farà donant l’assessorament necessari per tal que les colles castelleres sàpiguen com conservar, catalogar i difondre els seus fons històrics, i posar-los en valor per permetre’n la consulta als investigadors.
  • En pal·liar una de les grans dificultats a la qual s’enfronten les colles: la gestió diària dels seus arxius administratius, tot creant un sistema de gestió documental.
  • En el suport a la recerca sobre els darrers 200 anys dels Xiquets de Valls, ja que fou en aquesta ciutat on començà tot i fou també a Valls on arrelà més profundament aquesta tradició. El resultat d’aquesta recerca es plasmarà en una col·lecció de llibres editats conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, titulada Els Xiquets de Valls. Origen i història dels castells.